Monthly Archive: January 2018

Chăm sóc, quan tâm hơn đến người già

Đình công trong lao động

Một số lưu ý về đình công trong lao động: Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công 1. Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh...